โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ๑
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. ๒๕๒๙
งบประมาณ : ๘๐๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ ๒
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
งบประมาณ : ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมขนาด ๔ ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๙
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพมุมสูง(Bird View)ของอาคารเรียนหลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพมุมสูง(Bird View)อาคารเรียนหลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประตูทางเข้าโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่นบริเวณโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่นหน้าอาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..