โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนูรีซัน อุเซ็ง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย