โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมัสกะห์ มะแอ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนัสรูล กอแล
ตำแหน่ง : รองประธานสภา
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฮานีฟะห์ แมปาซา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงโซเฟีย เจะวานิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงซูตีญา ดาโอ๊ะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอิกรอม สาแม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงซูไฮนี บือราแง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี กียะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน ขาเร็ง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ป.6