โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงซัรวาณี สูหลง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงคอลีเยาะ
ตำแหน่ง : รองประธานสภา
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฮานีฟะห์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ป.6