โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทักษิณ บือราแง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเส๊ะ บือราแง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสาปีดี สุหลง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหามีดะห์ ดือราแม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมูหัมหมัด หะมะ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฮาปือเสาะ ลาเต๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนานีหย๊ะ สาแลแม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนูรีซัน สะมะ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
เบอร์โทร :