โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.ค. 61 ถึง 26 ก.ค. 61 คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษาดูงาน
ครูอัยณี นำคณะกรรมการสถานศึกษา ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพัทลุง
สพป.ยล. 1 /ร.ร. บ้านทุ่งเหรียง /ครูอัยณี
12 ก.ค. 61 ครูสาระภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน
ครูสาระภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพัทลุง
ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์/ครูนูรีซัน สะมะ
28 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 เข้าค่ายคณิตศาสตร์
ครูสาระคณิตศาสตร์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าค่ายคณิตศาสตร์ ณ มสธ.ยะลา
ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์/ครูซันนี่
27 มิ.ย. 61 ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าบริหารฝ่ายงานทั้ง ๔ ฝ่าย
ผอ.และหน.ฝ่ายบริหารงาน ๔ ฝ่าย ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์
19 มิ.ย. 61 ถึง 20 มิ.ย. 61 อบรมครูคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
อบรมครูคณิตศาสตร์ ณ ห้องบัวบูชา โรงเรียนอนุบาลยะลา
ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์/ครูนานี ครูจิตร
07 มิ.ย. 61 รพ.สต.ยุโป ทาฟลูออไรด์
รพ.สต.ยุโป ทาฟลูออไรด์ ชั้นอนุบาล  ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
04 มิ.ย. 61 รับโล่และเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สพป.ยล.๑ จัดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ และรับรับโล่และเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๔ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๗.๐๐น. ณ ลานเอนกประสงค์ สพป.ยล.๑
สพป.ยล.๑
28 พ.ค. 61 เชิญประชุม
ศูนย์ฯ เชิญผู้บริหารและหัวหน้าบุคลากร เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐น. ณ โรงเรียนวัดชมพูสถิต  
โรงเรียนวัดชมพูสถิต
25 พ.ค. 61 เชิญประชุม
ศูนย์ฯ เชิญครูสาระคณิตศาสตร์ เข้าประชุม พร้อมนำหลักสูตรเข้าประชุมด้วย ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านพร่อน
โรงเรียนบ้านพร่อน
24 พ.ค. 61 ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมนิเทศก์อาสา
(ศปบ.จชต.)เชิญคณะศึกษานิเทศก์ภาษาไทยและคณะทำงานนิเทศอาสาเครือข่ายพัฒนาภาษาไทยเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า
23 พ.ค. 61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
ศน.อาฟฟาน เจะเตะ และ ศน.กชกร  แท่นรัตน์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
25 พ.ย. 60 ถึง 29 พ.ย. 60 นักเรียนและคุณครูร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกิจกรรมพัฒนาผูู้เรียน(ลูกเสือเนตรนารี)
คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์  ณ สวนสยาม กรุงเทพมหานคร
สวนสยาม กทม ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบุคลากร
01 พ.ย. 60 ถึง 31 มี.ค. 61 เปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
07 ก.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์
วันที่ 7  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559  ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ จะทำการประชุมครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในวันที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2559  เวลา  13.00  น. ณ โรงเรียนบ้านพร่อน 
กลุ่มไตรสัมพันธ์
17 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงจะจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันอังคารที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  ระหว่างเวลา  09.00  น.เป็นต้นไป
งานบริหารทั่วไป
16 พ.ค. 59 เปิดเทอมที่1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงจะเปิดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  ในวันจันทร์ที่ 19 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2559
14 มี.ค. 59 ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงนำโดยนางสาวนิธิมา  โยธาทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง  โรงเรียนบ้านสามแยกบ้านเนียง  (สิทธิพันธ์อนุกูล) ในวันที่  14  มีนาคม  พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล) / ชุดเสื้อเหลือง
10 มี.ค. 59 ถึง 12 มี.ค. 59 ศึกษาดูงานการกำจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลตำบลยุโป ร่วมกับ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง นำนักเรียนและผู้ปกครอง  ไปศึกษาดูงานการกำจัดขยะมูลฝอย ในวันที่  10 - 12  มีนาคม  พ.ศ. 2559  ณ  อำเภอสิงหนคร  อำเภอสะทิงพระ  จังหวัดสงขลา
เทศบาลตำบลยุโป
10 มี.ค. 59 ถึง 13 มี.ค. 59 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง นำนักเรียน(เนตรนารี 9 คน ) ครู 1  คน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ  ค่ายอส.ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ระหว่างวันที่  10-13  มีนาคม  พ.ศ. 2559
สพป.ยล.1
09 มี.ค. 59 ถึง 02 มี.ค. 59 สอบ nt
  นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง สอบ NT
09 มี.ค. 59 สอบ last
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และ ปีที่ 2  สอบ LAST
27 ก.พ. 59 สอบ o net
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง สอบ o net  ณ ศูนย์เครื่อข่ายไตรสัมพันธ์  โรงเรียนบ้านพร่อน
18 ก.พ. 59 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา
วันที่ 9  เดือนกุมภาพันธ์ 2559  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงจะนำนักเรียน และบุคลากรรวมถึงผู้ปกครองนักเรียนไปทัศนศึกษาแหลางเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
17 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ -เนตรนารี และลูกเสือสำรอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สามัญ เนตรนารี และลูกเสือสำรอง  ในวันที่  17-19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
13 ก.พ. 59 สอบ I NET
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงสอบ i net  ณ โรงเรียนบ้านตาเซะ  ตำบลตาเซะ อ.เมืองยะลา
16 ม.ค. 59 กิจกรรมวันครู
กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2559  กำหนดจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ขอเชิญคุณครูและผู้มีครูร่วมกิจกรรมนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สพป.ยล 1
09 ม.ค. 59 ร่วมกิจกรรม"วันเด็กแหงชาติ 2559" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ในวันเสาร์ที่  9  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2559  สพป.ยล 1 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ณ  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในพิธีเปิด  ในการนี้ โรงเรียนจัดนักกีฬาฟุตซอลไปร่วมแข่งขัน ทั้งทีมหญิงและทีมชาย  จำนวน  23  คน
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา/ชุดสุภาพ สพป.ยล 1
06 ม.ค. 59 นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 ที่ เทศบาลตำบลยุโป
   เทศบาลตำบลยุโป จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 เวลา 09.00-13.00 น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป  และได้เชิญโรงเรียนในเขตบริการของเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม  โดยโรงเรียนได้เตรียมชุดการแสดงไปแสดงในงานวันดังกล่าวจำนวน  1  ชุดการแสดงด้วย
แต่งชุดนักเรียน เทศบาลตำบลยุโป
30 ธ.ค. 58 กิจกรรม "เปิดประตูสู่อาเซี่ยน"
วันที่  30  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2558  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงนำโดยนางสาวนิธิมา  โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซี่ยน  กิจกรรมในงานมีการอธิบายความเป็นมาการเข้าสู่สมาคมอาเซียน การตอบปัญหาอาเซียนชิงรางวัลมากมาย ฝึกพูดภาษาอาเซี่ยน  ศึกษาหาความรู้จากนิทรรศการ ประเทศต่าง ๆในอาเซี่ยน
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง งานบริหารทั่วไป
24 ธ.ค. 58 ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนต้นแบบของจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลาขอเชิญบุคลากรของโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ไปศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนต้นแบบของจังหวัดยะลา  ในวันที่ 24  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-16.30  น. ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนเทศบาล 6(วัดเมืองยะลา)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
04 ธ.ค. 58 ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ(Bike for dad)
คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  ร่วมกับเทศบาลตำบลยุโป ร่วมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ
04 ธ.ค. 58 ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงร่วมกับเทศบาลตำบลยุโป ร่วมถวายพระพร ณ เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา เวลา  18.00  น.
01 ธ.ค. 58 ถึง 31 ม.ค. 59 พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  -โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงจัดทำแบบฝึกอ่าน คิดวิเคราะห์แก่นักเรียน
-ติวเข้มนักเรียนชั้น ป.3 -ป.6 สอบ NT ป.3 และ O net ป.6
-ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการประเมินต่ำ
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง งานบริหารวิชาการ
05 ต.ค. 58 จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เศรษฐกิจพอเพียง  ในวันที่  5  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2558 ณ  โรงแรมปาร์ควิว  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา
โรงแรมปาร์ควิว สพป.ยล 1
03 ต.ค. 58 แสดงผลงาน\เพชรเสมา ยะลา1\
  โรงเรียนนำผลงานของครูที่ได้รับการคัดเลือก เพชรเสมายะลา 1 ไปจัดแสดงที่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. 2558
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยล 1
17 ส.ค. 58 กิจกรรมพ่อแม่สัมพันธ์
โรงเรียนจัดกิจกรรมพ่อแม่สัมพันธ์ขึ้น ในวันที่  17 สิงหาคม  2558  เวลา  08.30-15.30  น.  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เข้าใจลูกในการศึกษา และกิจกรรมทาสีห้องเรียน โต๊ะเรียน  ตามหลักการเรียนรู้ แบบ BBL  การจัดนิทรรศการ การให้ความรู้ตามทฤษฎี  BBL 
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
17 ส.ค. 58 ปลูกต้นไม่้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ร่วมกับสำนักงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยะลา ร่วมปลูกต่้นไม่ริมสระน้ำบ้านออก วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา  08.00-10.00  น.
สระน้ำบ้านออก สำนักงานอนุุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
03 ส.ค. 58 เตรียมการต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  เตรียมการต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของนางสาวนิธิมา  โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา  09.00 น.เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
29 ก.ค. 58 โครงการความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์
ศูนย์กลุ่มไตรสัมพันธ์  ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในศูนย์กลุ่มไตรสัมสัมพันธ์  จำนวน  12  โรงเรียน  ในวันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.2558    ระหว่างเวลา 08.00 15.30  น.   ณ  โรงเรียนบ้านบาโด 
โรงเรียนบ้านบาโด กลุ่มไตรสัมพันธ์
29 ก.ค. 58 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 1  จะออกติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557  ระหว่างเวลา  09.00น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
28 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 โครงการความรู้คู่กีฬาป้องกันปัญหายาเสพติด ตำบลยุโป
เครือข่ายประชาชน จัดกิจกรรมโครงการความรู้คู่กีฬาป้องกันปัญหายาเสพติด ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลยุโปขึ้น  ในวันที่28-29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.00-16.00  น. ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 
โรงเรียนคณะราษำรบำรุง 2 ยะลา เครือข่ายต่อต้านยาเสพติด
27 ก.ค. 58 กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรงานมหกรรมทางวิชาการและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2558
ศูนย์กลุ่มไตรสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรงานมหกรรมทางวิชาการและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2558  วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านพร่อน
โรงเรียนบ้านพร่อน กลุ่มไตรสัมพันธ์
30 มิ.ย. 58 ปลูกต้นไม้
  เทศบาลตำบลยุโป ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ รอบบริเวณแก้มลิงบ้านบาโงจิจา  ในวันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2558ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2558  เวลา  09.00 น.  วิพัฒน์/ข่าว
 
แก้งลิงบ้านบาโงจิจา เทศบาลตำบลยุโป
30 มิ.ย. 58 ถึง 28 ก.พ. 59 การนิเทศภายในโรงเรียน
คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน จัดดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู เป็นประจำ เดือนละ ๑ ครั้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง งานบริหารวิชาการ
23 มิ.ย. 58 เยี่ยมเยียนพระสงฆ์
              คณะครูที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมกับสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดยะลา  ได้กำหนดออกเยี่ยมเยียนพระสงฆ์ในวันธรรมสวนะ ในวันที่  23 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2558  ณ  วัดลำใหม่  อำเภอเงยะลา  จังหวัดยะลา  ระหว่างเวลา  10.00 -12.00 น   โยมีหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นเจ้าภาพ
วัดลำใหม่ สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดยะลา
12 มิ.ย. 58 ประชุมครูสอนชั้นอนุบาล (๒ ภาษา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จัดประชุมครู อนุบาล ๑ -๒ วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมรายา สพป.ยล ๑   เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ โรงเรียน ๒  ภาษา
ห้องรายา สพป.ยล ๑/ปกติ สพป.ยล ๑
12 มิ.ย. 58 ถึง 13 มิ.ย. 58 อบรมหลักการจัดการเรียนการสอน แบบBrain-based Learning (BBL )
คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง เข้ารับการอบรมหลักการจัดการเรียนการสอน แบบBrain-based Learning (BBL )  ณ โรงแรมปาร์ควิว  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  วันที่  12-13  มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา  08.30-16.30  น.


โรงแรมปาร์ควิว/แต่งกายชุดสุท งานบริหารงานบุคคล
11 มิ.ย. 58 สาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน
  เทศบาลตำบลยุโป ได้กำหนดการให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษา ระหว่างเวลา  10 .00 น.
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
03 มิ.ย. 58 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP
  อบรมเชิงปฏิบัติการแก่หัวหน้ากลุ่มงานในโรงเรียน รวม  4 กลุ่มงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้อนข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ EGP ระหว่างเวลา  08.30  - 15.00  โดยนางต่วนจันทิมา  ปาแซ  ครูชำนาญการโรงเรียนศรีพัฒนาราม เป็นวิทยากร
ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
25 พ.ค. 58 เยี่ยมเยียนพระสงฆ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงจะออกเยี่ยมเยียนพระสงฆ์ ในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  วัดยูปาราม  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา  จะมีการฟังเทศน์ ถวายจตุปัจจัยและภัตาหารเพลแก่พระสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย
วิพัฒน์/ข่าว
วัดยูปาราม ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แต่งชุดปกติ สุภาพ ผ้าไทย ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
22 พ.ค. 58 รับมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10.00  น.  สโมสรไลอ้อนยะลา  ได้เป็นตัวแทนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง จำนวน  2 เล่ม คือเล่มที่ 38 และ 39  ณ  โรงแรมยะลามายเฮาส์  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
วิพัฒน์  /ข่าว
ปกติ สโมสรไลอ้อนยะลา
18 พ.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 59 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำวัน
07.00  น.       รับประทานอาหารเช้า
07.30  น.       เข้าเขตรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณฯ
                       ซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
07.45  น.       กิจกรรมหน้าเสาธง 
                       ละหมาดสุนัตฎูฮา
08.15  น.        เข้าห้องเรียน/โฮมรูม
08.30             เริ่มเรียนคาบที่ 1
11.30  น.        รับประทานอาหารกลางวัน/พักผ่อน
12.00  น.        แปรงฟัน  เตรียมตัวละหมาดครั้งที่ 2 ซุฮร
12.30  น.        เข้าเรียนภาคบ่าย
15.30  น.       เลิกเรียนรวมแถวละหมาดอัศร
15.50  น.       เดินทางกลับบ้าน
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
18 พ.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 59 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  - โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนปลูกผักปลอดสารพิษ
- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมแปรรูปอาาหาร
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง งานบริหารวิชาการ
15 เม.ย. 58 ถึง 15 พ.ค. 58 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน
   คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล่้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีการเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองในโครงสร้างหลักสูตรและมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้น ป.1-6
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง งานบริหารวิชาการ