โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ปฐมวัย

นางวิจิตรตรา อุศมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางจำเนียร สุทธิ์พงษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3