โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ครูประจำชั้นป.1

นางสมจิตร ขวัญคง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1