โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :