โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. หมู่ 2 ต.ยุโป เมืองยะลา  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มกราคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางอุมาวดี วัฒนะนุกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2565