โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ครูประจำชั้นอ.2

นางจินดา วรัตนานุรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2