โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ภาพกิจกรรม
อบรม Active Learning
เมื่อวันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิเทศจิตอาสาประจำโรงเรียน ตามโครงการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพไทยแลนด์ ๔.๐ โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน ๓ รุ่น ซึ่งได้กำหนดให้ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2562,13:28   อ่าน 92 ครั้ง