โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ภาพกิจกรรม
ตลาดนัดนักเรียนเศรษฐกิตลาดนัดนักเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 25 มีนาคม 2564
นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
ดำเนินกิจกรรมตลาดนัดนักเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้นักเรียนนำผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนผลิตขึ้นมาวางจำหน่าย
........ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่นักเรียน และ
เป็นการบรูณาการเข้ากับการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติที่ว่า นักเรียนเป็นผู้ที่ดี เก่ง มีสุข และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป
......... นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกสนาน ต้องการให้มีกิจกรรมตลาดนัดนักเรียนขึ้นอีก
......... โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงขอขอบคุณ ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมตลาดนัดนักเรียนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,13:35   อ่าน 39 ครั้ง