โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565
วันที่ 10 มิ.ย. 65
นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง มอบหมายครูประจำชั้นทุกห้องเรียนดำเนินการกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงที และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนตามสถานการณ์จำเป็น
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,09:07   อ่าน 14 ครั้ง