โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ถึง ๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๙๑-๔๖๑๕๐๕๒

ชั้นอนุบาล ๑ อายุ ๓ ปี เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๗ - ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๘
ชั้นอนุบาล ๒ อายุ ๔ ปี เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๖ - ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๗
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อายุเริ่มเข้าปีที่ ๗ เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๔ - ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๕

หลักฐานการสมัคร

๑. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                                        จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมฉบับจริง
๒. สำเนาสูติบัตรนักเรียน                                               จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมฉบับจริง
๓. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนักเรียน (ถ้ามี)                               จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมฉบับจริง
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา อย่างละ                       จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมฉบับจริง
๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชา บิดา/มารดา อย่างละ          จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมฉบับจริง
๖. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว                                        จำนวน ๓ รูป 
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 595 ครั้ง