โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
คู่มือสำหรับประชาชน
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ (อ่าน 280) 21 ก.ค. 58
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน 326) 21 ก.ค. 58
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน 263) 21 ก.ค. 58
5-การขอลาออก (อ่าน 266) 21 ก.ค. 58
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (อ่าน 270) 21 ก.ค. 58
3-การขอย้ายออกนักเรียน (อ่าน 281) 21 ก.ค. 58
2-การขอย้ายเข้าเรียน (อ่าน 298) 21 ก.ค. 58
1-การรับนักเรียน (อ่าน 300) 21 ก.ค. 58