โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
คู่มือสำหรับประชาชน
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ (อ่าน 497) 21 ก.ค. 58
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน 544) 21 ก.ค. 58
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน 478) 21 ก.ค. 58
5-การขอลาออก (อ่าน 471) 21 ก.ค. 58
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (อ่าน 481) 21 ก.ค. 58
3-การขอย้ายออกนักเรียน (อ่าน 514) 21 ก.ค. 58
2-การขอย้ายเข้าเรียน (อ่าน 496) 21 ก.ค. 58
1-การรับนักเรียน (อ่าน 499) 21 ก.ค. 58