โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
  ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
คู่มือสำหรับประชาชน
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ (อ่าน 274) 21 ก.ค. 58
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน 320) 21 ก.ค. 58
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน 251) 21 ก.ค. 58
5-การขอลาออก (อ่าน 257) 21 ก.ค. 58
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (อ่าน 262) 21 ก.ค. 58
3-การขอย้ายออกนักเรียน (อ่าน 271) 21 ก.ค. 58
2-การขอย้ายเข้าเรียน (อ่าน 289) 21 ก.ค. 58
1-การรับนักเรียน (อ่าน 292) 21 ก.ค. 58