โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง
5 ม. ต.ยุโป เมืองยะลา   ตำบลยุโป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 073299964
คู่มือสำหรับประชาชน
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ (อ่าน 453) 21 ก.ค. 58
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน 498) 21 ก.ค. 58
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน 431) 21 ก.ค. 58
5-การขอลาออก (อ่าน 427) 21 ก.ค. 58
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (อ่าน 440) 21 ก.ค. 58
3-การขอย้ายออกนักเรียน (อ่าน 462) 21 ก.ค. 58
2-การขอย้ายเข้าเรียน (อ่าน 447) 21 ก.ค. 58
1-การรับนักเรียน (อ่าน 454) 21 ก.ค. 58